Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich op school thuis voelt. Door een uitgebreid systeem van begeleiding wil de school hieraan een bijdrage leveren.

Mentoraat

Het uitgangspunt van de school is dat elke leerling de begeleiding krijgt die hem of haar in staat stelt zich naar beste vermogen te ontwikkelen. Spil in het begeleiden is het mentoraat. Het gaat hierbij niet alleen om de cijfermatige voortgang maar tevens om de sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat beide verband houden met een goede ontwikkeling van de leerling. Dit heeft ook betrekking op bijvoorbeeld het ontwikkelen van de metacognitieve vaardigheden van de leerling. De mentor slaat een brug tussen thuis en school en tussen zorg en school. De mentor is eerste aanspreekpunt als het gaat om het welbevinden van een leerling en heeft een signalerende rol als het gaat om problematiek, talent of een extra ondersteuningsbehoefte. De school kent daarom als begeleidingsinstrument  voor bepaalde leerjaren het dubbelmentoraat. Wij willen daarmee bereiken dat elke leerling gekend is.

Invulling per leerjaar

Ook bij de overgang van de basisschool naar het Fons Vitae Lyceum speelt de mentor een belangrijke rol. Elke brugklas heeft twee mentoren, en in de eerste periode zijn er twee mentorlessen per week. De mentor geeft die lessen aan de ‘eigen’ halve klas. Naast de kennismaking met de school is er aandacht voor de studiehouding, de manier van huiswerk maken en het aanleren van studievaardigheden. De mentor ziet erop toe, dat de leerlingen elkaar leren kennen en respecteren en dat ze zich veilig en prettig voelen. Er is ook aandacht voor leren samenwerken. De mentor draagt in belangrijke mate bij aan de advisering van de te volgen studierichting.

 In het tweede en derde leerjaar hebben de mentoren één mentoruur per week tot hun beschikking. In dit uur herhalen zij - indien nodig - een aantal studievaardigheden. In het derde leerjaar gaat veel aandacht uit naar studie- en beroepsvoorlichting voor de profielkeuze.

In de tweede fase hebben alle leerlingen een ingeroosterd mentorhalfuur. Naar aanleiding van de resultaten geeft de mentor adviezen op het gebied van planning, studievaardigheden en leermethodieken. Ook houdt de mentor de voortgang van de maatschappelijke stage en werkveldstage. De rol van de mentor zal steeds meer verschuiven van begeleider naar coach. Als leidraad voor de begeleiding geldt het principe: leren leren, leren leven en leren kiezen.

Decanaat

Vanaf het derde leerjaar worden de leerlingen bij het kiezen van hun profiel en het oriënteren op een vervolgopleiding begeleid door twee decanen. Er is een informatieruimte (naast lokaal 31) met brochures van mbo/hbo-opleidingen en universiteiten. Verder wordt in de derde klas en in 4vwo de pakketkeuze begeleid middels persoonlijke gesprekken en kunnen leerlingen uit de (voor)examenklassen hulp krijgen bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding. Ter ondersteuning van het profiel- en studiekeuzetraject maken we gebruik van het programma Qompas.

Begeleidingslessen

In de onderbouw werken we met tutoren. Dit zijn bovenbouwleerlingen die onderbouwleerlingen begeleiden bij het plannen en huiswerk maken.  In de bovenbouw zijn begeleidingslessen voor diverse vakken (natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, economie, tekenen, Engels, Nederlands en Frans) in het lesrooster opgenomen.

Tutoring

Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen uit de eerste of tweede klas, die tijdelijk hulp nodig hebben bij het aanleren van studievaardigheden of nadrukkelijker begeleid moeten worden bij het maken van huiswerk. Deze leerlingen moeten gemotiveerd zijn. De aanmelding gaat via de mentoren. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven door hiervoor geselecteerde leerlingen uit de bovenbouw: tutoren. De begeleiding staat onder supervisie van een docent.

 

Taalbegeleiding

Gotaal

In leerjaar 1 volgen alle leerlingen één uur per week het vak Gotaal. Tijdens dit uur werken ze met het programma Got it taal aan hun referentieniveau op het gebied van spelling en grammatica, lezen (fictie en non-fictie), en in mindere mate schrijven en spreken. Het programma is adaptief, zodat iedere leerling op het juiste niveau kan werken en de juiste hoeveelheid oefeningen krijgt. In de brugklas werken de meeste leerlingen in niveau 1F; een aantal in 2F. In het examenjaar moeten de leerlingen niveau 3F (havo) en 4F (vwo) hebben bereikt. Leerlingen die gedurende hun schooltijd moeite hebben met het behalen van dit  niveau, gaan op remediërende basis ook met Got it taal aan de slag.

Brugklasscreening

Alle brugklasleerlingen worden in september/oktober getest op de volgende onderdelen: spelling, leestempo, tekstbegrip en woordenschat.

Leerlingen die onderwijskundige hulp nodig hebben worden geselecteerd n.a.v. de uitkomst van een brug klas screening, De 15% slechtst scorende leerlingen worden opgeroepen voor een nader onderzoek. Uit dit taalonderzoek komt naar voren of er aanleiding is om door te verwijzen voor gespecialiseerd dyslexieonderzoek of dat er mogelijk een ander probleem is wat aandacht behoeft, zoals faalangst, een algemeen taalprobleem of concentratieprobleem. Tijdens het taalonderzoek worden geen diagnoses gesteld, het dienst als ‘zeef’ en door verwijzingskanaal. De vervolgstappen liggen bij ouders; zowel voor het inroepen van dyslexieonderzoek, overig onderzoek of gespecialiseerde begeleiding.

Dyslexiebegeleiding

 • Leerlingen die met een dyslexieverklaring binnenkomen in de brugklas, krijgen in overleg een dyslexiepas. Ook leerlingen die een dyslexieverklaring krijgen terwijl ze al bij ons op school zitten, krijgen zo’n pas. Op dit moment zijn alle passen gelijk voor alle dyslectische leerlingen. Zij hebben recht op extra tijd bij toetsen en overhoringen en een vergroot lettertype.
 • Er komt meteen aan het begin van het schooljaar een brief aan ouders van brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring waarin de belangrijkste afspraken worden vastgelegd. In dezelfde brief worden deze ouders uitgenodigd door de Remedial Teacher voor een informatiemiddag. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd welke faciliteiten het Fons Vitae biedt, wat de Remedial Teaching inhoudt en waar leerlingen recht op hebben. Vervolgens krijgen alle ouders van dyslectische leerlingen van de eerste twee leerjaren een uitnodiging voor remedial teaching voor hun kind. De remedial teaching is wekelijks en in groepsverband
 • Vanaf het derde leerjaar wordt er door de Remedial Teacher geen wekelijkse begeleiding meer gegeven, ook in het vierde jaar wordt er geen dyslexie begeleiding meer gegeven. Ook niet in het geval van zij instromers met een RT/dyslexie vraag.
 • Indien een leerling buiten school begeleiding krijgt voor de dyslexie valt het niet meer onder de begeleiding van onze school.
 • Verslagen mogen op de Ipad gemaakt worden.

Regelingen bij schoolexamen en CSE

 • Geen extra vergrotingen meer, alles gaat op punt 12, incl CSE
 • Extra tijd en afwijkende plaatsing, soms in een aparte ruimte.
 • (Deze aparte ruimte is een plek achterin in de examenruimte)
  • Alle toetsen van 60 minuten: 15 minuten extra
  • Alle toetsen vanaf 60 minuten: 30 minuten extra
 • Luistertoetsen in een aparte ruimte 
 • Laptop ondersteuning op aanvraag, mits de vorige jaren ook gehonoreerd uitwerkingen gaan op usb stick en worden geprint op de administratie.
 • Audio ondersteuning, idem en gaat als volgt,
  • SE mbv Sprint, doen we zelf vanaf PDF versie
  • CSE mbv Daisy, wordt aangeleverd
 • Ontheffing voor de tweede Moderne Vreemde Taal (niet Engels)
  • Ontheffingen zoals bedoeld in artikel 7 van het examenreglement SVOAZ kunnen alleen worden verleend vanaf de start van 5vwo, en alléén op basis van een gefundeerd oordeel over de noodzaak van deze ontheffing van de vakdocenten van de kandidaat uit het voorgaande schooljaar.
  • De kandidaat aan wie de ontheffing wordt ontleend, kan alleen het vak Aardrijkskunde volgen in plaats van de tweede moderne vreemde taal.

Referentiekader taal en rekenen

Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren, heeft de overheid richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen worden referentieniveaus genoemd. Alle referentieniveaus samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen. In het referentiekader is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun schoolcarrière in referentieniveaus vastgelegd.

Referentiekader rekenen

Voor rekenen zijn er vier domeinen beschreven, te weten: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Aan het einde van de opleiding havo of vwo moet de leerling vooralsnog het niveau 3F hebben. Op dit niveau wordt een landelijk rekenexamen afgenomen.

Voor de  voorbereiding op dat rekenexamen maken wij gebruik van het computerprogramma Got It. Dit programma wordt in elk leerjaar gebruikt. Alle leerlingen van de school kunnen via www.got-it.nl inloggen en krijgen een persoonlijk programma aangeboden om hun rekenvaardigheden te verbeteren danwel op peil te houden. Voor leerlingen die meer moeite hebben met rekenen zijn er begeleidingslessen.  Op het rapport staat een letter bij het onderdeel rekenen.

Uw rol als ouder

Uw kind zal een (groot) deel van het werk thuis kunnen doen. U kunt hem of haar helpen door afspraken te maken wanneer, waar en hoe er gewerkt wordt aan Got It. Daarnaast kunt u uw kind vragen om het programma aan u te laten zien. Het is een mooi programma, waarin je precies kan zien wat je goed doet en wat niet. Als u meer achtergrondinformatie wilt over het vastgestelde niveau, kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid of op Referentieniveaus Uitgelegd.

Referentiekader taal

Ook voor taal zijn er vier domeinen: mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken), leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en begrippenlijst en taalverzorging. Voor het havodiploma is een 3F-niveau vereist, voor een vwo-diploma 4F. Er is voor taal geen apart landelijk examen. In plaats daarvan zal het vereiste niveau getoetst worden in het centraal examen voor het vak Nederlands.Zie voor onze methode het kopje taalbegeleiding op deze pagina.
 

Motorische remedial teaching

After4 is een sportprogramma voor voornamelijk onze onderbouwleerlingen. Een belangrijk onderdeel is de motorische remedial teaching, voor kinderen die begeleiding nodig hebben bij het vrij leren bewegen. Daarnaast worden onderdelen aangeboden als Health, waar leerlingen gezond leren bewegen en eten. Ook kunnen de leerlingen zich inschrijven voor ‘dance’. Aan het  motorisch RT- programma zijn geringe kosten verbonden. De selectie voor het programma vindt plaats tijd in de reguliere lessen Lichamelijke Opvoeding.

Huiswerkinstituut het Studielokaal

Huiswerkbegeleiding op het Fons Vitae Lyceum wordt door Het Studielokaal georganiseerd. Het Studielokaal is een professionele organisatie voor  huiswerkbegeleiding dat op verschillende scholen in en rond Amsterdam huiswerkbegeleiding organiseert. Het Studielokaal is er van maandag tot en met vrijdag van 14.30 tot 17.30 uur. In kleine groepjes onder begeleiding van kundige begeleiders werken de leerlingen individueel aan hun huiswerk. Er wordt met de leerling aan planning en organisatie gewerkt. De begeleiders helpen de leerlingen ook inhoudelijk met begeleiding en zorg hun vakken. Tot slot wordt het werk overhoord/nagekeken.

Elke leerling krijgt een tutor toegewezen. De tutor is uw contactpersoon bij wie u met uw vragen terecht kunt. De tutor volgt de vorderingen van uw kind. Ook krijgt u periodiek een verslag van de tutor. De mentor en de afdelingsleider worden eveneens op de hoogte gebracht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.hetstudielokaal.nl Maar u kunt ook direct contact opnemen: info@hetstudielokaal.nl 020 820 00 49