Betrokken bij de school

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. De onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de MR betekenen, dat er geen beleid gemaakt kan worden zonder dat dit ter advisering of instemming wordt voorgelegd aan de MR. Daarmee heeft de MR een belangrijke controlerende functie. Initiatieven ontplooit de MR via het informatierecht en het recht van bespreking. De MR stimuleert en bewaakt de inspraak en invloed van alle betrokkenen (ouders, leerlingen en personeel) bij de school. De MR heeft twee geledingen: het personeelsdeel (onderwijsgevend en onderwijsondersteunend) en het ouders/leerlingendeel. De verschillende geledingen zijn evenredig vertegenwoordigd. Er zijn vier zetels voor de ouders/leerlingen (twee/twee) en vier voor de personeelsleden. In een schooljaar heeft de MR gemiddeld zeven reguliere vergaderingen. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de schoolleiding.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omdat het bestuur van het Fons Vitae Lyceum, de Stichting Voortgezet Onderwijs AmsterdamZuid, ook twee andere scholen onder zijn beheer heeft, is er een  gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden schooloverstijgende aangelegenheden besproken. De MR van het Fons Vitae Lyceum is met vier leden in de GMR vertegenwoordigd. 

Ouderraad

Elke ouder is automatisch lid van de Oudervereniging van het Fons Vitae Lyceum. Uit de Oudervereniging vormt zich de Ouderraad. Deze raad functioneert als bestuur van de Oudervereniging en is contactpunt en communicatiekanaal tussen ouders en school/ schoolleiding. Wij prijzen ons gelukkig met een zeer actieve ouderraad die nieuwe plannen maakt om het contact tussen school en ouders te intensiveren, deelneemt aan de jurering van de profielwerkstukprijs en met de schoolleiding onderwerpen bespreekt die spelen op school. School en Ouderraad hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die vooraf duidelijk maakt wat school en ouders van instromende leerlingen van elkaar mogen verwachten. De jaarvergadering, waarvan de datum in de jaarindeling is opgenomen, wordt gekoppeld aan een interessant thema voor ouders en school.

De ouderraad heeft een eigen website.

Leerlingenraad 

De Leerlingenraad bestaat uit de raad en de feestcommissie. De raad onderhoudt contact met de schoolleiding, vertegenwoordigt de leerlingen in de MR en organiseert eens per jaar een schooldebat. De feestcommissie organiseert feesten en leuke acties voor leerlingen, zoals de chocolademelkactie, de ijsjesactie en rozen voor Valentijnsdag. Heb je ideeën, opmerkingen, problemen of klachten kom dan langs tijdens de wekelijkse vergadering, spreek de leden aan of mail naar leerlingenraad@fonsvitae.nl. En wil je ook graag bij de Leerlingenraad, dan kan je dat laten weten, want eens per jaar organiseert de raad verkiezingen voor de posities in raad en feestcommissie!

Leerlingenstatuut

Het Fons Vitae Lyceum heeft een leerlingenstatuut. In dit statuut worden de rechten en plichten van de leerlingen beschreven. 

Uit het Leerlingenstatuut (art. 9,5)

1. De leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 kunnen per dag alleen belast worden met twee leerproefwerken, als het bij één vak of beide gaat om de vakken Latijn en/of Grieks en om één-uursvakken. In alle andere gevallen mogen de leerlingen per dag maximaal belast worden met één leerproefwerk. 

2. De leerlingen van de bovenbouw mogen per dag maximaal belast worden met twee leerproefwerken. Een niet-leerproefwerk (luistertoets, tekst, vertaling) wordt vastgesteld na overleg tussen docent en groep.

3. Een leerling die om een niet-geldige reden een opgegeven proefwerk niet heeft gemaakt, ontvangt voor dit niet-gemaakte proefwerk het cijfer 1. De betreffende afdelingsleider bepaalt of er sprake is van een geldige reden of niet.

4. De docent corrigeert proefwerken en andere ingeleverde taken binnen twee weken.

5. Het niet op tijd inleveren van werkstukken heeft gevolgen voor de beoordeling hiervan.

6. Ongeoorloofde afwezigheid bij spreekbeurten en practica heeft eveneens gevolgen voor de beoordeling.

Stichting vrienden van het Fons Vitae

Vanwege het 100-jarig bestaan van het Fons Vitae Lyceum is in augustus 2014 de stichting Vrienden van het Fons Vitae Lyceum opgericht. De stichting Vrienden van het Fons Vitae Lyceum stelt zich ten doel allerlei activiteiten binnen en buiten de school te bekostigen, in het bijzonder tijdens het Lustrumjaar. Vanuit deze stichting worden dan ook de aankomende lustrumactiviteiten in de feestweek van april 2015 gedeeltelijk bekostigd. Tijdens de opening van het Lustrumjaar in de Obrechtkerk op 5 september jl. en tijdens de Franciscusdag 2014 zijn er zijn al enkele mensen vriend geworden. Wij hopen natuurlijk op een grote vriendengroep van het Fons Vitae. Iedereen die het Fons Vitae een warm hart toedraagt, kan geld doneren aan deze stichting: (oud-)leerlingen, ouders, buurtbewoners en (oud-)docenten.

Uiteraard dragen wij andersom onze vrienden ook een warm hart toe: als vriend wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van het Fons Vitae en bent u van harte uitgenodigd op al onze lustrumactiviteiten gedurende dit schooljaar.

De Stichting Vrienden van het Fons Vitae Lyceum verwelkomt u graag als lid. Met uw steun kunnen wij nog meer doen. U kunt zelfs kiezen aan welke activiteit in de feestweek uw donatie besteed wordt. De activiteiten zijn:
* Presentatie boek
* Musical
* Kunstmanifestatie, kunstlocatie en galerie
* Sportdag
* Lesmarathon
* Reünie

Als u wilt doneren kunt u een bedrag overmaken op rekening NL60INGB0006650909, t.n.v. Stichting Vrienden van het Fons Vitae Lyceum,  o.v.v. vriend 2014-2015 en eventueel de activiteit waaraan u wilt doneren. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact mailen naar stichtingvriend@fonsvitae.nl.
Graag tot ziens als vriend van het Fons Vitae Lyceum!

Verantwoording belastingdienst Anbi-instelling

Naam van de stichting: Stichting Vrienden van het Fons Vitae Lyceum
RSIN: 854298484
Adres: Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam

Doelstelling
A: Het aanwenden van gelden, middelen en expertise ten gunste van leerlingen, docenten en alumni van het Fons Vitae Lyceum te Amsterdam, voor zover niet van overheidswege bekostigd.
B: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleidsplan wordt bij de eerste bijeenkomst opgesteld.

Bestuurders
Voorzitter: David Asser
Secretaris: Joost Termeer
Penningmeester: Daan Visser
Bestuurder: Mariska van Oostrom
Bestuurder: Onno Peer

Beloningsbeleid
De bestuurders van de instelling krijgen geen beloning voor hun werk.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

· Oprichtig stichting: 26-08-2014

· Aanvraag KvK: 27-08-2014

Financiële verantwoording

Uitgaven
Notariskosten opstellen acte: 509,41 Euro (inclusief BTW).
Aanvraag Rekeningnummer ING: eerste jaar geen kosten

Inkomsten
Inkomsten 2015: 7150 euro
Uitgaven 2015: 0 euro
Inkomsten 2016: 0 euro
Uitgaven 2016: 0 euro
Bedrag in kas 31 december 2016: 7150 euro
 

Alumni

Het Fons Vitae Lyceum vergeet haar oud-leerlingen (alumni) niet, maar blijft graag in contact! Hopelijk heeft u als alumnus warme herinneringen aan het Fons Vitae en wilt u betrokken worden –en/of blijven. Het Fons Vitae is daarom voornemens om in ieder geval jaarlijks een algemeen evenement voor onze alumni te organiseren. Denk hierbij aan (netwerk)borrels, reünies, maar ook workshops en lezingen. Indien er behoefte aan is, wil het Fons Vitae meerdere malen per jaar een kleinschaliger evenement, juist voor een specifieke groep alumni, organiseren. Deze groep kan een bepaalde leeftijdscategorie betreffen, of juist enkel studenten, young professionals, of senior professionals. Ook kan op basis van werk- of studiegebied een groep geselecteerd worden. Om er achter te komen waar de Fons Vitae alumni behoefte aan hebben, zullen wij een groep van onze alumni hierover ondervragen. Aan de hand van deze uitkomsten zullen wij activiteiten organiseren en andere diensten en producten verstrekken die toegesneden zijn op de wensen en behoeftes van onze alumni.

Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn wij in deze fase eerst bezig met het verzamelen van contactgegevens van onze alumni. U kunt zich daarom direct inschrijven als alumnus door een mail te sturen aan termeer@fonsvitae.nl. Vermeld hierin uw naam, e-mailadres, woonplaats en het jaar waarin u geslaagd bent. Als u zich inschrijft zult u éénmalig benaderd worden met een korte enquête over uw wensen als alumnus. Verder houden we u uiteraard op de hoogte van de activiteiten van het 100-jarig bestaan van het Fons Vitae Lyceum. U kunt hierbij ook aangeven in hoeverre, of op welke manier, u betrokken wilt zijn bij het Fons Vitae. Voor deze alumni die graag iets terug willen geven aan het Fons Vitae valt onder andere te denken aan een stageplek of werkplek bieden voor onze (oud-)leerlingen, een rondleiding of meeloopdag in uw bedrijf organiseren, vertellen over uw carrièrepad.

Verder is er natuurlijk de mogelijkheid een fysieke bijdrage te leveren bij een alumni-evenement of binnen projecten of lessen op en van het Fons Vitae. Denk hierbij aan het geven van workshops, lezingen, gastlessen en creatieve bijdragen leveren. Wellicht kunt u als alumnus ook actief bijdragen aan ons BPS-programma. Het is altijd succesvol en leuk gebleken als oud-leerlingen de huidige leerlingen bijvoorbeeld een stageplek, interview of dagje meelopen kunnen bieden. Ook op de reünie en tijdens de activiteiten in de feestweek willen wij graag contactgegevens van onze alumni verzamelen, om zo een stevig en levendig netwerk van Fons Vitae Alumni op te zetten. Het contact zal vanaf dan ook primair via Linkedin verlopen. Deze Linkedinpagina is  opgezet volgens het concept: 'voor alumni, door alumni'.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Fons Vitae een zelfsturend alumninetwerk op Linkedin heeft. Deze Linkedin alumnipagina kan diverse alumni met elkaar in contact brengen, er kunnen vacatures en stages uitgewisseld worden en alumni kunnen zodanig ook op de hoogte gehouden worden van relevante zaken met betrekking tot het Fons Vitae Lyceum. De Linkedinpagina is vooralsnog alleen toegankelijk voor Fons Vitae alumni en Fons Vitae medewerkers.