Leerjaar 1

Vakken

Je krijgt in de eerste klas les in de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn twee vakken bijzonder voor het eerste leerjaar bij ons op school. Bij het vak techniek en wetenschap koppelen we technische vaardigheden aan het doen van allerlei onderzoekjes. Bij het vak drama leer je jezelf presenteren. Belangrijk daarbij is dat je leert om met plezier op een podium te staan voor een publiek.

Mentorles

Het Fons Vitae lyceum wil niet alleen het hoofd, maar ook hart en handen aanspreken. Twee keer per week heb je mentorles. Je werkt dan, vaak met de halve klas, aan het vinden van je plek in de groep en op school en je leert passende studievaardigheden. In de tweede helft van het schooljaar wordt één van de mentorlessen gebruikt als begeleidingsles voor een bepaald vak of een bepaalde vaardigheid. Je maakt je keuze in overleg met je mentor.

Activiteiten

Brugklaskamp

Na ongeveer drie lesweken gaat elke klas met de eigen mentoren op werkweek, van maandag tot en met donderdag. Deze ‘week’ is een onmisbaar onderdeel van het kennismakingsproces en daarom voor alle leerlingen verplicht. Behalve de mentoren en de klas gaan ook hulpmentoren mee. Dit zijn  bovenbouwleerlingen, die ook de rest van het jaar betrokken zullen zijn bij diverse activiteiten van de klas.  

Alternatieve lesweek 

Een keer per jaar wordt een alternatieve lesweek georganiseerd. In deze week werken de leerlingen onder begeleiding van hun mentor aan les- en vakoverstijgende projecten. Doel van deze week is leerlingen op een andere manier te laten leren dan in de gewone lesweken mogelijk is. Daarnaast zorgt een week intensief in klassenverband werken voor een hechtere groepsvorming en een betere band met de mentoren. Het thema voor het eerste leerjaar is ‘Een koffer vol herinneringen’. Deze week wordt afgesloten met een professionele presentatie van de resultaten, waarvoor ook de ouders uitgenodigd worden.

 

Projectdagen

In  april worden de projectdagen georganiseerd, waarin leerlingen op excursie gaan in Amsterdam. Ze bekijken de stad vanuit het perspectief van een toerist waardoor ze op een heel andere manier naar de stad leren kijken.

 

Overgangsnorm klas 1

De uiterste grens voor bevordering is 2 hele onvoldoende punten. Een leerling die maximaal 1 punt afwijkt van de overgangsnorm is een bespreekgeval.

Bevordering naar twee havo of vwo:

Op basis van het gemiddelde cijfer van alle vakken waarin examen wordt gedaan wordt bepaald of een leerling naar 2havo of 2vwo gaat:

 • Bij een gemiddelde van de examenvakken* boven de 7,2 is een leerling automatisch over naar 2vwo.

 • Bij een gemiddelde van de examenvakken* beneden de 6.8 is een leerling automatisch over naar 2havo

 • Bij een gemiddelde van de examenvakken* tussen de 6,8 en 7,2 is er sprake van de

bespreekmarge voor het vwo:

 • Er wordt gestemd door alle docenten na het horen van alle argumenten als een leerling in de bespreekmarge zit, waarbij er drie keuzes zijn: vwo / havo / onthouding.

 • Bij de helft plus 1 stem wordt de leerling bevorderd naar 2vwo.

 • Elke docent kan één stem uitbrengen.

 • Bij stakende stemmen wordt door de afdelingsleider in overleg met de mentor bepaald in welke afdeling de leerling wordt geplaatst.

Bevordering naar twee gymnasium:

 • Een leerling is bevorderd naar 2vwo.

 • De leerling heeft Latijn gevolgd in klas 1 en aangegeven gemotiveerd te zijn om de klassieke talen te volgen

 • Er is geen onderbouwd en aantoonbaar bezwaar vanuit de docenten dat de leerling Latijn gaat volgen. Een eventueel bezwaar is tenminste 6 weken voor de afsluitende toetsweek kenbaar gemaakt aan de leerling.

Toelatingseisen Latijn in klas 1 periode 2 en 3:

 • Een vwo advies of een citoscore van 545 of hoger.

 • De leerling is gemotiveerd, wat blijkt uit het motivatieformulier ‘Latijn volgen’.

 • Er is geen onderbouwd negatief advies van de docenten moderne vreemde talen en Nederlands.

 

* De examenvakken zijn alle vakken waarin je bij ons op school ook centraal schriftelijk eindexamen kan doen.

Dit zijn alle vakken in leerjaar 1 m.u.v. toneel, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en wetenschap/techniek.

 

Doubleren

Doubleren in klas 1 is in principe niet toegestaan.

 

Bijzonderheden cijfers en rapportage

• De eerste periode van het eerste leerjaar kan worden gezien als wenfase. Het ‘leren leren’ staat in deze periode centraal. Leerlingen die een onvoldoende scoren tot de herfstvakantie moeten de toets verplicht herkansen. Er worden in de rest van de eerste periode geen cijfers gegeven lager dan een 4 voor proefwerken; SO-cijfers zijn reëel. In het gehele schooljaar worden geen rapportcijfers lager dan 4 gegeven.

• Op het tweede rapport staat een door de docentenvergadering gegeven bevorderingsprognose: havo/vwo (eventueel met Latijn) of gymnasium.

• Aan het einde van het schooljaar volgt het derde rapport en definitieve bevordering naar niveau 2havo, 2vwo of 2gym.

• Er wordt gewerkt met de volgende kwalificatie: voldoende (5.8); halve onvoldoende (5.3 -5.7); één onvoldoende (4.5 - 5.2); twee onvoldoendes (3.5 - 4.4).

• Bij een cijfer 3 (het laagste cijfer dat op een rapport kan staan) kan een leerling in principe niet bevorderd worden.

• Als het resultaat van meer dan vier vakken onvoldoende is, kan een leerling in principe niet bevorderd worden.

• Rapporten waarop één of meer onvoldoende resultaten staan, krijgen een kwalificatie: zwak (1,5 onvoldoende), zeer zwak (2 onvoldoendes), onvoldoende (2,5 of 3 onvoldoendes), zeer onvoldoende (3 of meer onvoldoendes).

• Bij wijze van uitzondering kan de docentenvergadering besluiten dat het wenselijk is om een leerling uit leerjaar 1 via één of twee herexamens de kans te geven alsnog bevorderd te worden. Het herexamen wordt afgenomen in de laatste week van het schooljaar en wordt opgesteld en beoordeeld door twee leden van de betreffende vaksectie. De redenen en argumenten zijn altijd zeer persoonsgebonden, dus kan het voorkomen dat bij gelijke cijferlijsten verschillende beslissingen worden genomen.

• De leerling kan voor één of meer vakken een taak opgelegd krijgen om in de vakantie de opgelopen achterstanden in te halen; de leerling is dan onder voorwaarden bevorderd. De taken worden ingeleverd op de eerste maandag van het cursusjaar. Leerlingen worden pas tot de lessen toegelaten als de taak voldoende is gemaakt.

Brieven naar huis

De brieven naar huis worden via email verstuurd.