Leerjaar 3

Vakken

In het derde leerjaar volgen leerlingen de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding. Het vak rekenen wordt zelfstandig gevolgd via internet. Voor leerlingen in 3vwo komt daar nog science bij en voor gymnasiumleerlingen ook nog Latijn en Grieks. Het volgen van Latijn en Grieks, heeft als consequentie dat sommige vakken (iets) minder lestijd krijgen.

Activiteiten

Alternatieve lesweek

Om de overgang naar de les- en studiemethodiek van de Tweede Fase te vergemakkelijken, worden de leerlingen in het derde leerjaar vertrouwd gemaakt met het zelfstandig werken en het leren van vaardigheden door middel van projectopdrachten en het maken van kleine werkstukken. Deze opdrachten worden onder andere uitgevoerd tijdens de alternatieve lesweek. Deze week staat vooral in het teken van ontwikkelingsproblematiek in enkele arme landen. Daarvoor maken we gebruik van een prachtig project van de organisatie Crossing Borders. Ook vindt in deze week de start plaats van de profielkeuze.

Projectdagen

In  de projectweek in april is er een energieproject voor 3 havo en voor 3 vwo en worden andere buitenlesactiviteiten georganiseerd. 

 

Reizen

De derde klas kent enkele georganiseerde vakexcursies. De havoleerlingen bezoeken in september een Oostende en in december de Duitse stad Münster. De vwo-leerlingen bezoeken Trier of Antwerpen. ​

Voorbereiding op de Tweede Fase

De profiel- en vakkenkeuze voor de Tweede Fase wordt onder begeleiding van de mentoren, ondersteund door de decanen, voorbereid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Qompas. Alle leerlingen doen mee aan een Beroepen Interesse Test (BIT). Bij het eerste rapport geven de docenten hun advies over de voorlopige profielkeuze. In de maanden januari/februari voeren de decanen individuele gesprekken met de leerlingen die dat nodig hebben. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de keuze van hun kind en kunnen meekijken bij het invullen van het pakket. Er gelden criteria voor profielkeuze.​

Overgangsnorm leerjaar 3

Op de rapportlijst zijn de cijfers uitgedrukt in één decimaal nauwkeurig. Een leerling is bevorderd als hij met zijn eindcijfers voldoet aan de volgende norm:

 • Alle cijfers 5,5 of hoger
 • Maximaal 1 vak een 5
 • Maximaal 1 vak een 4
 • Maximaal 2 vakken een 5, waarvan maximaal 1 in het toekomstige profiel
 • Maximaal 1 vak een 5 en 1 vak een 4, waarvan maximaal 1 in het toekomstige profiel

Daarnaast geldt:

 • Alle cijfers gemiddeld minimaal een 6.0
 • Leerlingen mogen ten hoogste één 5 voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde scoren.
 • Een vwo-leerling met meer dan 3 onvoldoende vakken gaat in principe naar de havo. Afhankelijk van de lijst is dat 4 of 3 havo.

Bespreekzone

Een leerling die 1 punt afwijkt van de overgangsnorm is een bespreekgeval.

Doubleernorm 3 havo

 • Een leerling met meer dan 5 onvoldoende punten mag in principe niet doubleren in klas 3 havo.
 • De leerling die doubleert mag maximaal 1 onvoldoende punt hebben in het doubleerjaar. 

Bijzonderheden becijferingen rapportage

 • In de derde klas staat op het rapport naast het cijfer ook een werkhoudingsoordeel. Dit oordeel geeft naar het inzicht van de docent weer hoe de leerling meedoet aan de les, zijn spullen meeneemt en zijn huiswerk maakt. De mogelijke oordelen zijn G (goed), V (voldoende), T (twijfel) en O (onvoldoende). Dit oordeel werkt als een spiegel, maar ook als een startpunt voor een goed gesprek. Het geeft aan waar de mogelijkheden dan wel beperkingen van de leerlingen liggen.
 • Bij het tweede rapport wordt een bevorderingsprognose uitgebracht over de profielkeuze van de leerling. Aan deze keuze zijn criteria verbonden.
 • Er is een aantal criteria vastgesteld om in de Tweede Fase te mogen kiezen voor een bepaald profiel. Bij het tweede rapport ontvangen de leerlingen een prognose. Bij het derde rapport wordt de profielkeuze vastgesteld.

Brieven naar huis

Alle brieven naar huis worden via email verzonden. Daarnaast wordt een periodiek ouderbulletin per mail verspreid.