Tweede fase

Inhoud Tweede Fase

Met de Tweede Fase wordt de bovenbouw van havo/atheneum/gymnasium aangeduid. Het gaat om 4 en 5havo en 4, 5 en 6vwo. In de Tweede Fase zijn de vakken verdeeld in verschillende categorieën: het gemeenschappelijk deel, de profielvakken, het profielkeuzevak en het vrije deel.

Het gemeenschappelijke deel

Alle leerlingen van de bovenbouw volgen in de Tweede Fase een gemeenschappelijk deel. Daartoe behoren Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding. Voor vwo komt daar nog een tweede moderne vreemde taal en algemene natuurwetenschappen (anw) bij. Gymnasiumleerlingen vervangen de tweede moderne vreemde taal door Latijn. De school geeft wel een bindend advies over het kiezen van latijn. Bij een negatief advies mag de leerling latijn alleen kiezen naast de tweede moderne vreemde taal en eventueel een extra keuzevak. Godsdienst is verplicht. In 4havo en 4/5vwo wordt het vak rekenen zelfstandig gevolgd met behulp van Got it en wekelijkse spreekuren.

Het profiel(keuze)deel

Naast het gemeenschappelijk deel kiezen de leerlingen uit vier profielen. In 4vwo is gekozen voor een zogenaamde M-stroom en een N-stroom, waardoor de definitieve profielkeuze een jaar wordt uitgesteld. Binnen een profiel is een aantal vakken verplicht. Daarnaast kiest de leerling, afhankelijk van het profiel een of twee keuzeprofielvakken.

 • In het profiel Cultuur en Maatschappij ligt het accent op de talen, geschiedenis en culturele vorming.
 • In het profiel Economie en Maatschappij zijn de kernvakken economie, toegepaste wiskunde en geschiedenis
 • In het profiel Natuur en Gezondheid ligt het accent op biologie, scheikunde en (technische) wiskunde.
 • In het profiel Natuur en Techniek valt de nadruk op natuurkunde, scheikunde en technische wiskunde.

Het vrije deel

In het vrije deel kiezen de leerlingen een keuze-examenvak. Leerlingen kunnen ook een of meer extra vakken kiezen, maar daarvan kan niet gegarandeerd worden dat alle lessen bijgewoond kunnen worden. De leerlingen volgen de extra vakken op de zogenaamde zijlijn. Voor de boekenkosten van de extra vakken wordt aan ouders een bijdrage gevraagd. 

Zelfstandig leren

In de Tweede Fase wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig met grotere opdrachten kunnen omgaan. De tussenuren die zij in hun rooster hebben, kunnen worden gebruikt om in de studiezaal, op het leerplein of in de mediatheek aan het werk te gaan. Aan het begin van elke periode krijgen de leerlingen een studieplanner aangeboden waarin per vak aangegeven is wat er van hen wordt verwacht.

 

Organisatie Tweede Fase

Profielstroom in 4vwo

De definitieve profielkeuze wordt een jaar uitgesteld, doordat in de vierde klas wordt gekozen voor een natuurstroom of een maatschappijstroom. Leerlingen volgen een aantal kernvakken van de beide profielen. Op deze manier kan de leerling een betere keus maken voor een profiel. Tijdens het stroomjaar wordt bekeken of de inhoud en het niveau van de vakken passen bij de leerling. In 5vwo kiezen de leerlingen definitief voor een profiel.

Pakketkeuze en wijzigingen

De school behoudt zich het recht voor om een pakketkeuze te weigeren op grond van roostertechnische (on)mogelijkheden of aantallen leerlingen. Wijzigen van profiel of keuzevak kan alleen in de eerste 8 weken van het schooljaar, en na overleg met docent en decaan. Daarna moet de leerling het vakkenpakket tot het einde van het jaar volhouden en kan alleen op advies van de school een vak uit het pakket worden geschrapt of vervangen. Voor het kiezen van het definitief profiel in 5vwo gelden criteria.

Schoolexamens

Vanaf de vierde klas krijgen leerlingen te maken met schoolexamens. De resultaten van deze SE’s tellen mee voor de eindcijferlijst. In de vierde klas worden SE’s gegeven voor vakken die dit jaar meteen worden afgesloten, zoals maatschappijleer. Daarnaast worden in het voorexamenjaar, 4havo en 5vwo, ook schoolexamenonderdelen afgenomen voor andere vakken. Deze schoolexamens zijn voornamelijk in de laatste toetsweek van het schooljaar gepland. De leerlingen in de tweede fase hebben vanaf het begin van het vierde leerjaar inzicht in het programma van toetsing en afsluiting. Hierin zijn alle officiële regelingen betreffende de schoolexamens opgenomen.

Herkansingen en herexamen

Na elke schoolexamenperiode kan de leerling één onderdeel van de afgelopen periode herkansen. Daarnaast kan na afloop van het schoolexamen een herexamen worden aangevraagd voor vakken die geen centraal examen kennen en waar de leerling gemiddeld onvoldoende staat. Regels voor de herkansingen en het herexamen zijn te vinden in het examendossier.

Profielwerkstuk

Een belangrijk onderdeel van het eindexamenjaar is het maken van een profielwerkstuk. Hiervoor zijn gedurende het schooljaar profielwerkstukdagen ingeroosterd. Op deze dagen zijn er geen lessen en werken de leerlingen op school aan hun profielwerkstuk. Twee leerlingen van onze school hebben met hun onderzoek naar stofexplosies al eens de prestigieuze onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) gewonnen. Een andere leerling is genomineerd voor de Juniorprofprijs van de VU met haar werkstuk over een vergeten groep slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog; de vluchtelingen in Zwitserland. Daarnaast hebben we de jaarlijkse Fons Vitae profielwerkstukprijs, waarbij het beste werkstuk per profiel (op havo en vwo) wordt beloond.

Activiteiten

Werkveldstage

In april wordt een werkveldstage georganiseerd voor de leerlingen van 4havo en 4vwo. Gedurende een week lopen zij stage bij een bedrijf of instelling, of doen ze een onderzoeksstage bij de universiteit, aansluitend bij de keuze van hun profiel en eventuele vervolgopleiding of beroepskeuze. Leerlingen zoeken zelf een stageplaats. Tijdens de week voeren ze opdrachten uit voor het bedrijf of de instelling. Daarnaast houden ze een logboek bij en  maken ze opdrachten die vanuit school zijn meegegeven. De week is altijd een groot succes. De leerlingen krijgen een kijkje in wat hun toekomst zou kunnen worden. Dat werkt erg motiverend om ook voor school een stapje extra te zetten.

Maatschappelijke stage

Onze leerlingen uit 5vwo besteden verplicht 40 uur van hun tijd aan vrijwilligerswerk. Dit is een invulling van het vrije deel binnen hun vakkenpakket. Havoleerlingen kunnen kiezen voor een maatschappelijkestage als keuzemodule. Bij het diploma ontvangen alle leerlingen een certificaat. De maatschappelijke stage zit in ons onderwijsprogramma, omdat wij willen dat onze school midden in de samenleving staat, en onze leerlingen ook.  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met een wereld waar ze normaliter wellicht niet mee in aanraking komen. We stimuleren daarom een stage buiten de schoolmuren en buiten de reeds bekende wereld van de leerling. De leerling regelt de stage zelf en loopt de stage na schooltijd, in het weekend of in een vakantie.

Reizen

Kennismakingsreis in 4havo

Omdat de leerlingen in 4havo afkomstig zijn uit verschillende groepen zoals 4vmbo, 3havo, 4havo, 3vwo of 4vwo, is een kennismakingsweek aan het begin van het schooljaar een ideale manier om meer een eenheid te vormen. De reis gaat naar Berlijn en de leerlingen krijgen een zeer actief programma aangeboden, met o.a. veel cultuur en een aantal survivalactiviteiten.

Studiereis in 5vwo

Voor de leerlingen uit 5vwo wordt een meerdaagse excursie naar Lissabon, Rome of Berlijn georganiseerd.

Kunstreis Parijs voor 5havo en 6vwo

In het kader van het vak tekenen wordt in de eindexamenklassen een reis naar Parijs georganiseerd. De leerlingen  gaan zich voorbereiden op de centrale examens door onder andere museabezoek en praktijkopdrachten. 

Overgangsnorm Tweede Fase

Op de rapportlijsten zijn de cijfers uitgedrukt in één decimaal nauwkeurig. In de rapportcijfers worden de resultaten van de schoolexamens meegewogen. Een leerling is bevorderd met:

 • Alle cijfers 5,5 of hoger.
 • Er komt 1x5 voor; alle overige cijfers 5,5 of hoger.
 • Er komt 1x4 voor; alle overige cijfers 5,5 of hoger en gemiddeld 6.0.
 • Er komt 2x5 of 1x4 en 1x5 voor; alle overige cijfers 5,5 of hoger en gemiddeld 6.0.
 • Er mag ten hoogste 1x5 voorkomen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Een 4 is niet toegestaan (NEW-norm).
 • Bij een cijfer 3 of lager kan een leerling niet worden bevorderd.

Daarnaast:

 • Voor de vakken ckv, lo en gd* (*op vwo) moet (op alle onderdelen) een voldoende of goed zijn behaald.
 • De handelingsdelen van alle vakken moeten naar behoren zijn uitgevoerd.

Bespreekzone Tweede Fase 4havo en 5vwo

 • 3x5 of 1x4 en 2x5, mits gemiddeld een 6.0
 • 2x5 of 1x4 en 1x5, maar gemiddeld lager dan 6.0
 • Niet voldaan aan de NEW-norm
 • Bij maximaal één cijfer 3 op de lijst.

Voor 4vwo komt daar in verband met het stromen het volgende criterium bij:

 • 3x5 of 1x4 en 2x5, maar gemiddeld lager dan 6.0, afhankelijk van definitief profiel en vakkenkeuze.

 

Doubleren in Tweede Fase vwo

In 4vwo kan de docentenvergadering doubleren niet zinvol vinden, omdat de leerling ons inziens het onderwijsniveau cognitief niet aankan. In dat geval besluit de docentenvergadering dat de leerling doubleert in 4havo. Wanneer dit zich voordoet, zullen ouders tijdig geïnformeerd worden.

Slaag-/zakregeling 5havo

Een examenkandidaat is geslaagd als:

 • Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
 • Er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • Er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde ten minste 6.0 is.
 • Het gemiddelde van alle CSE-cijfers 5,5 of hoger is.
 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf op de eindlijst staat.

Daarnaast:

 • Voor de vakken CKV en LO moet een voldoende of goed zijn behaald;
 • Cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.
 • Het rekenexamen moet zijn afgelegd.

Slaag-/zakregeling 6vwo

Een examenkandidaat is geslaagd als:

 • Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
 • Er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
 • Er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde ten minste 6.0 is.
 • Het gemiddelde van alle CSE-cijfers 5,5 of hoger is.
 • Voor het rekencijfer tenminste een 5 is behaald.
 • Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen maximaal één vijf op de eindlijst staat.

Daarnaast:

 • Voor de vakken CKV en LO moet een voldoende of goed zijn behaald;
 • Cijfers voor maatschappijleer, anw (voor vwo) en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.

Bijzonderheden Tweede Fase

 • Bij het overgangsrapport worden de resultaten van gemaakte schoolexamens meegewogen in de rapportcijfers.
 • Op het overgangsrapport wordt ook een stand van zaken vermeld betreffende de werkveldstage en de maatschappelijke stage (alleen voor vwo).
 • Voor de vakken Latijn en Grieks wordt aan het einde van het vierde leerjaar een bindend oordeel gegeven over het volgen van dit vak.
 • In 4vwo gelden voorwaarden voor definitieve profielkeuze.

Brieven naar huis

Alle brieven naar huis worden via email verzonden. Daarnaast wordt ook het periodiek ouderbulletin per mail verpreid.

Examendossier

Alle belangrijke documenten rond het eindexamen zijn verzameld in het examendossier van het Fons Vitae lyceum. Onderaan deze pagina staan de links naar de voglende documenten:

 1. het examenreglement dat stichtingbreed wordt gehanteerd.
 2. het programma van toetsing en afsluiting; algemeen gedeelte                 
 3. Het programma voor toetsing en afsluiting per vak en per leerjaar
 4. het huisreglement van het Fons Vitae lyceum                                               

Van alle leerlingen in de Tweede Fase en hun ouder(s) verzorger(s) wordt verwacht dat zij zichzelf op de hoogte stellen van de inhoud van deze documenten. Het examendossier wordt ieder schooljaar per 1 oktober geactualiseerd.

Andere handige informatiesites zijn: www.eindexamen.nl en www.eindexamen.nu.