Verzuim

Verzuimregels 

We vragen u onze verzuimregels zorgvuldig toe te passen. Al onze te laat meldingen en absenties worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. Als ouder/verzorger kunt u ook via dit programma het verzuim en/of eventuele maatregelen van uw kind controleren. Daarnaast krijgen al onze leerlingen via school een e-mailadres. Zodra er verzuimmeldingen zijn, wordt er automatisch een bericht naar dit e-mailadres gestuurd.

Om de organisatie hanteerbaar te houden, moeten we helaas streng zijn bij het achteraf geoorloofd maken van absenties. Daarnaast zijn wij ook verplicht ons aan de wet leerplicht te houden; zie ook de website leerplicht.

Bij ziekte

Ouders/verzorgers kunnen  ook middels een online formulier (ook mobiel goed bruikbaar) hun kind(eren) absent melden.
Elke absentiemelding wordt bevestigd via de e-mail. Mocht een ouder/verzorger een e-mail van absentiemelding onterecht ontvangen, neem dan contact op met verzuim@fonsvitae.nl.

Ouders kunnen ook bellen; ’s morgens voor 08.30 uur naar school om hun kind ziek te melden. Ze geven daarbij aan hoe lang ze denken dat het kind afwezig zal zijn. Duurt het langer, dan belt de ouder opnieuw om het kind ziek te melden. Daarnaast schrijven zij een briefje aan de verzuimcoördinator (voor klas 1 en 2 de afdelingsleider) zodra hun kind weer beter is. Dat briefje moet de eerste dag dat de leerling weer op school is, worden ingeleverd.  U kunt ook een mail sturen naar de verzuimcoördinator voordat uw kind weer naar school gaat: verzuim@fonsvitae.nl.

 

Bij veelvuldig ziekteverzuim heeft de school de mogelijkheid om een leerling op te laten roepen bij een schoolarts.

Bij geplande afspraken

Afspraken bij de tandarts, dokter, orthodontist e.d. moeten uiteraard liefst buiten schooltijd worden gepland. Als het echt niet anders kan, dan ALTIJD voorafgaand aan de afspraak melden. Liefst minimaal een dag van tevoren. Dit kan schriftelijk gebeuren middels  het online verzuimformulier.  Als afspraken pas na afloop worden doorgegeven, kan dit niet meer door middel van het online verzuimformulier. Dit moet door de ouders mondeling worden doorgegeven aan de afdelingsleider. De afdelingsleider kan dan ook besluiten dat de absentie niet geoorloofd is.

Voor verzuim bij onderdelen van het schoolexamen verwijzen we naar het examendossier.

 

 

De maatregelen 

Het schooljaar bestaat uit drie periodes, de maatregelen gelden per periode

Niet-geoorloofde absenties

1 x of meer absent Melden bij verzuimcoördinator; 1 uur nablijven per absent uur
10 x en hoger Er volgt contact tussen ouders en afdelingsleider; bij herhaling; schorsing; melding bij Leerplicht

 

Te laat

1 x te laat  Geen maatregel
2 x en meer te laat Volgende schooldag 8.00 uur melden
15x en hoger Er volgt contact tussen ouders en afdelingsleider;  herhaling; schorsing; melding bij Leerplicht

 

Bij het niet nakomen van maatregelen zal in eerste instantie de maatregel worden verdubbeld. Daarnaast kan de school er voor kiezen alternatieve maatregelen op te leggen. U kunt hierbij denken aan; het afnemen van de mobiele telefoon tijdens schooluren, beperkingen op de i-pad, het schrijven van opstellen of het opruimen van het schoolplein.

Bij veelvuldig verzuim zal ook ons Zorgadviesteam worden ingeschakeld. 

Aanvraag bijzonder verlof

Wij houden ons als school uiteraard aan de leerplichtwet. Toch kan het voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn waarvoor ouders/verzorgers extra verlof voor hun kind aan willen vragen. Dit kan middels onderstaand formulier, dat bij de afdelingsleider moet worden ingediend. De afdelingsleider beslist, waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of het verlof kan worden toegekend, en stelt daarvan de ouders/verzorgers op de hoogte.

Door een aanpassing in de regelgeving binnen de gemeente Amsterdam is het alleen nog mogelijk verlof aan te vragen met gebruikmaking van onderstaand formulier.

 Aanvraagformulier bijzonder verlof