Wie zijn wij?

Het Fons Vitae Lyceum is een levendige school voor havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam Zuid. Onze school heeft een lange traditie waarin betrokkenheid en talentontwikkeling sleutelbegrippen zijn. Het is ook vandaag de dag nog steeds onze missie om leerlingen te helpen bij het ontdekken en optimaal ontwikkelen van hun interesses, talenten en sociale en intellectuele competenties. 

Visie

Betrokkenheid bij elkaar en bij onze Fons Vitae-gemeenschap, is in onze visie de basis voor succesvolle overdracht van kennis en plezier in leren. Als school willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen om zichzelf te zijn, te blijven en/of te worden. Groot worden doe je niet in een dag, daar is tijd voor nodig. Wij willen onze leerlingen die tijd en het vertrouwen bieden die bij dit ontwikkelproces horen. Dat uit zich in een onderwijsprogramma waarmee we rust waarborgen, maar ook ruimte scheppen voor het onderzoeken waar je talenten liggen. 

Kernkwaliteiten

Voortvloeiend uit onze visie komen we op de volgende drie kernkwaliteiten die wij als school willen uitdragen:

Betrokkenheid

Op het Fons Vitae Lyceum zijn wij betrokken bij elkaars ontwikkeling op sociaal en cognitief gebied. Wij zijn een hechte school waar we zorg dragen voor een optimale begeleiding en overdracht van kennis en vaardigheden. Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, waarmee we leerlingen verantwoordelijk maken voor het eigen leerproces. We zijn flexibel in het vinden van doelgerichte oplossingen om leerlingen hun diploma te laten halen. 

Eigen verantwoordelijkheid

Op het Fons Vitae Lyceum vinden wij het belangrijk dat eenieder zich verantwoordelijk voelt voor zijn ontwikkeling. Vanuit intrinsieke motivatie wordt gewerkt aan verbetering en groei. Dit geldt voor de leerlingen, maar eveneens voor de docenten, het onderwijs ondersteunend personeel en de ouders. Vanaf de eerste klas wordt gewerkt aan hoe de leerling kan leren en hoe de leerling steeds meer zijn eigen verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor zijn eigen leerprestaties. Hierbij wordt gewerkt met een goede balans van vasthouden en loslaten, van sturen en begeleiden. Kortom, aan een ontwikkeling van sturing naar zelfstandigheid. Een goede studiehouding bestaat uit willen kunnen, willen weten en willen leren en nadenken. Intrinsieke motivatie is, hierbij zelf in de goede richting willen sturen in plaats van gestuurd willen worden. De ontwikkeling en stimulering van de wil tot weten en de wil tot zelfstandigheid is onze belangrijkste opdracht.

Persoonlijke ontwikkeling

De periode van het leven, waarin je van kind tot volwassenheid groeit, breng je voor een groot gedeelte op school door. Het Fons Vitae bereidt leerlingen voor op een diploma maar kijkt ook verder dan dat. Bij ons ontdek je wie je bent, waar je voor staat en wat je talenten zijn, zodat je goed voorbereid de steeds veranderende maatschappij in kunt. Naast het behalen van kerndoelen en eindtermen willen we dat onze leerlingen zich ontwikkelen in samenwerken, communiceren, problemen oplossen, kritisch denken, creatief denken, een onderzoekende houding, sociale en culturele vaardigheden en mediawijsheid. De focus bij ons op school ligt op het willen leren. Om die intrinsieke motivatie bij leerlingen te behouden en te stimuleren, maken we leren persoonlijk en betekenisvol, door de leerstof te plaatsen in een maatschappelijke context en te koppelen aan de belevingswereld van de leerling. Daarnaast zijn nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding een motor voor motivatie. Wij dagen leerlingen uit om, samen met de docenten, eigenaar te worden van het onderwijs en eigen keuzes te maken. Leerlingen worden daarin begeleid en ondersteund door docenten die ruimte geven en talent herkennen en een omgeving scheppen waarin leerlingen van fouten kunnen leren. Onze leerlingen krijgen met hulp van de docent een goed beeld van wat ze goed kunnen en waar nog groei mogelijk is. 

Kenmerken

Hoe onze kernkwaliteiten en onze visie naar voren komen in ons onderwijs, hebben we weergegeven in de kenmerken van onze school.

 • Wij zijn een levendige school waar leerlingen welkom zijn die rekening met elkaar willen houden, ook als het gaat om verschillende (geloofs)opvattingen.
 • Betrokkenheid en veiligheid vinden wij bij ons op school belangrijk, omdat we dan met ons allen meer plezier hebben en meer zin om van elkaar te leren.
 • Jij als leerling staat centraal, maar er wordt dan wel wat van je verwacht. Over die verwachtingen probeert de school af te stemmen met jou en je ouders. Stap voor stap leer je op onze school om meer de baas te worden over jouw eigen leerproces.
 • Wij vinden dat iedere leerling talent heeft. Het is onze taak dat talent te herkennen, erkennen, stimuleren en faciliteren. Dat doen we in ons Begaafdheidsprofielprogramma.
 • We zijn een Bèta-excellentschool. Je bent welkom in onze moderne bètavleugel met aparte practica-/zelfwerkzaamheidsruimtes.We bieden extra activiteiten voor bètagetalenteerde leerlingen. Ook zijn we een jetnetschool met een samenwerkingsverband met booking.com, om onze leerlingen de kans te geven te zien hoe bètatalent in de praktijk van pas komt.
 • Wij willen de lessen zoveel mogelijk laten doorgaan. Daarom is er een vervangingspool op school, die bestaat uit docenten en onderwijsassistenten. Het doorgaan van de lessen regelen wij voor de jongere leerlingen anders dan voor de oudere leerlingen. Als een docent de les in de eerste, tweede of derde klas niet kan geven, dan wordt deze les overgenomen. Lesuitval in de eerste drie jaarlagen blijft daardoor beperkt. Voor de bovenbouw kan een uitgevallen les leiden tot een tussenuur. Wij gaan ervan uit dat die leerling met behulp van de studieplanner zelfstandig verder werkt aan het vak.
 • Je kunt bij ons de begeleiding krijgen die je nodig hebt: via mentoren, begeleidingsuren en desgewenst huiswerkondersteuning door Het Studielokaal, een jonge instelling die na schooltijd begeleiding bij ons op school verzorgt.
 • Misschien heb je speciale zorg nodig om niet in de knel te komen; wij zullen proberen je verder te helpen.
 • Je kunt gebruik maken van allerlei ICT-faciliteiten: internetverbinding in vrijwel alle lokalen (met elektronische schoolborden), een mediatheek voor de onderbouw en voor de bovenbouw, een talenpracticum  en meerdere computerlokalen.
 • In de onderbouw werken we met  iPadonderwijs, waarbij de zware boekentas is vervangen door een iPad en ook de didactiek binnen de vaklessen aansluit op het werken  met dit apparaat.
 • Samenwerking tussen school en politie. Er is een convenant gesloten die wederzijdse informatieuitwisseling en preventieve controles mogelijk maakt.

Historie

Het Fons Vitae Lyceum heeft een lange traditie waarin betrokkenheid en talentontwikkeling sleutelwoorden zijn. De geschiedenis voert terug tot de oprichting in 1914 door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen,  oorspronkelijk als rooms-katholieke meisjesschool. Dat zijn we allang niet meer; sinds 1968 is ons lyceum een gemengde school. In 1980 namen de laatste drie zusters Franciscanessen afscheid als docenten van het Fons Vitae. Het schoolgebouw aan de Reijnier Vinkeleskade dateert uit 1924. In 1997 is het hoofdgebouw verrijkt met een nieuw bijgebouw voor eigentijds onderwijs in de betavakken. Een tweede bijgebouw met gymzalen en een muzieklokaal is inmiddels ook een feit.

In de lente van 2015 is de viering van het honderdjarig bestaan van onze school. Onder 'Geschiedenis van het Fons' kunt u nog veel meer informatie vinden over de geschiedenis van het Fons Vitae. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft onze oud geschiedenisdocent Aad Streefland een boek over de historie van het Fons Vitae lyceum geschreven. In het tijdschrift Ons Amsterdam is daar een uittreksel van verschenen. 

Werken aan kwaliteit

Ons onderwijskundig beleid is er op gericht om kwaliteiten en talenten van kinderen zoveel mogelijk te herkennen, te erkennen en hiervoor een passend programma aan te bieden.  Passend bij de ambitie om begaafdheidsprofielschool te zijn, willen we binnen de grenzen van het mogelijke alle kinderen de mogelijkheid geven het beste uit zichzelf te halen. In verschillende secties zijn er al mogelijkheden om gedifferentieerd les te volgen, verrijkend of verdiepend materiaal te gebruiken of om zelfs versneld door een programma te gaan. Dit alles onder andere door de verschillen tussen kinderen te zien. Dit vraagt een facilitering in tijd en ruimte binnen de school en een klimaat waarbinnen iedereen die onderdeel is van deze school, durft te experimenteren, fouten durft te maken en waarbinnen er voldoende veiligheid is om elkaar aan te durven en te mogen aanspreken. Bovenstaande past naadloos bij de ambitie om ons door te ontwikkelen naar een Professionele Leergemeenschap. Onderdelen daarvan leerKRACHT en sectie+.

LeerKRACHT

Binnen dit project werken docenten samen in groepjes aan hun persoonlijke leerdoelen. LeerKRACHT is een instrument om het onderwijs te verbeteren door elkaars lessen te observeren en elkaar van feedback te voorzien, elkaar te inspireren en zelf een spiegel voorgehouden te krijgen. Als lid van de schoolgemeenschap neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de totale kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor voeren we een open deurenbeleid, waarbij onderwijskundige thema’s met elkaar gedeeld worden en is het normaal om elkaars lessen te bezoeken en daar gezamenlijk op te reflecteren.

De kernwaarden die binnen leerKRACHT gelden, zijn:

 • waarderen wat goed gaat
 • van elkaar leren
 • kritisch durven zijn, ook op jezelf
 • je ontwikkelbaar opstellen
 • fouten mogen maken
 • durven proberen en daar ook ruimte voor nemen en krijgen
 • betrokken zijn bij en verantwoordelijkheid voelen voor het onderwijs op het Fons Vitae

Sectie+ 

De secties hebben een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van onderwijs. Vakvernieuwing, didactische werkvormen, de inzet van (digitale) leermiddelen, enz zijn thema’s die doorlopend op de sectieagenda staan. De secties zijn de spil in de vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar leerlingen. Er is al een begin gemaakt door extra tijd te bieden aan secties. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen sectie- en sectie plus overleg. Hiermee is er een structuur ontstaan waarbinnen ruimte is om te werken aan concrete doelen. Secties stellen plannen op, maken onderling heldere afspraken en monitoren of er voldoende progressie geboekt wordt. Ideeën die uitgewerkt zijn of materialen die ontwikkeld zijn worden tijdens de verbindingssessies met elkaar gedeeld. 

School in cijfers

Scholen op de kaart

Alle cijfermatige informatie en overige kenmerken van onze school zijn te vinden op Scholen op de kaart. Daarnaast kunt u op de site van de onderwijsinspectie de resultaten van onze school inzien.De inspectie beoordeelt zowel ons havo- als ons vwo-onderwijs als voldoende.

Externe partners

Betapartners

Het Fons Vitae Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met Hoger Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen én docenten. Het Fons Vitae Lyceum wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht. Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden.

Binnen onze school focussen wij onze bèta-activiteiten met name op:

- het bijhouden van de vakkennis van onze docenten
- het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden
- het gebruiken van leskisten met gezamenlijk onderzoeksmateriaal
- een goede samenwerking met het HBO- en Wetenschappelijk onderwijs.

Jet-Net

Jet-Net is een landelijk initiatief (Jet staat voor Jongeren En Techniek) vanuit het bedrijfsleven en het platform bèta/techniek om meer jongeren een reëel beeld te geven van bèta/technische opleidingen en banen om zo het dreigend tekort aan bèta/technisch opgeleide mensen terug te dringen. Als school met bèta hoog in het vaandel staan we al jaren op de wachtlijst om Jet-Netschool te worden. Dit betekent concreet dat er een bedrijf aan het Fons Vitae wordt gekoppeld dat gastlessen verzorgt, onze leerlingen wil ontvangen en samen met ons een interessant en aantrekkelijk programma wil ontwikkelen om onze leerlingen enthousiast te maken voor de wereld van de techniek. Het bedrijf Booking.com heeft ons uitgekozen als partner. Er zit een wereld van ict-technologie achter dit jonge en van oorsprong Nederlandse bedrijf dat het vergelijken en boeken van hotels e.d. over de hele wereld mogelijk maakt.

Begaafdheidsprofielschool

Het Fons Vitae is sinds 2014 een BegaafdsheidsProfielSchool (BPS). De school is trots dit keurmerk te mogen voeren en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Deze verantwoordelijkheid hebben wij omschreven in de volgende zin, die onze missie aangeeft:

‘Het Fons Vitae wil talent herkennen, erkennen, stimuleren en faciliteren.’

Onder Begaafdheidsprofielschool vindt u meer informatie over ons BPS-programma.